Vorige: Belastingen schakelen.   Omhoog: Sturingen.   Volgende: LichtDimmer.
Inhoudsopgave   Index


Zuinige LCD-Interface.


Klassieke aanpak.

Voor het aansturen van een klassieke karakter LCD-module hebben we ―naast de voedingslijnen― 11 stuurlijnen nodig: 8 data-lijnen, R/W, RS en E. Als zo'n LCD-module aangesloten wordt op de bus van een 8-bits microprocessor is dat geen probleem. De datalijnen van de module worden verbonden met de databus van de μP, R/W aan R/W en RS wordt verbonden met A0. Er is dan enkel een adresdecoder nodig om E aan te sturen.

Willen we echter zo'n module aansturen met een microcontroller, dan kost die klassieke aanpak meestal meer pinnen dan we willen missen. Zo'n module kent gelukkig ook een 4-bits mode, en als de μP de nodige wachttijden in acht neemt, kan R/W permanent met GND verbonden worden. Het aantal benodigde pinnen is dan gedaald van 11 tot 6; een flinke besparing.Met 3 stuurlijnen.

LCD-interface3.png Het kan nog zuiniger. Zuiniger wat het aantal stuurlijnen betreft, want er moet wel een prijs voor betaald worden in de vorm van een IC.
Het schema hiernaast toont een eenvoudige interface. Er wordt gebruik gemaakt van een 74HC595, een 8-bits schuifregister. Bij deze aanpak zijn er maar 3 stuurlijnen nodig om het schuifregister te sturen.

Werking.

In rust zijn zowel Latch als S-clk laag. Willen we een karakter of een commando naar de LCD-module versturen, dan worden de bits ―D7 eerst― één voor één op de Data ingang geplaatst, waarna telkens S-clk kortstondig hoog en terug laag gemaakt wordt.
Zodra D0 ingeklokt is, moet er beslist worden welke toestand de Data-lijn moet aannemen: hoog als we een karakter versturen; laag als het om een commando gaat. De Data-lijn is immers verbonden met de RS-pin van de LCD-module.
De laatste stap is het hoog en weer laag maken van de E-lijn.

Tussen het versturen van 2 karakters moet er minstens 40μS gewacht worden. Bij het versturen van sommige commando's (clear display bijvoorbeeld) bedraagt de wachttijd 1.2mS.

Hier staat een brokje c-source, geschikt voor een AVR .Met 3 stuurlijnen voor een 4 x 40 LCD.

LCD-interface3II.png Een LCD-module met 4 x 40 karakters is voorzien van twee controllers. Dat betekent, dat er twee EN-pinnen zijn: EN1 en EN2. Hoe stuur je die aan?
Een mogelijke oplossing bestaat er in, het LCD in 4-bits mode aan te sturen. Op die manier komen er bij het schuifregister 4 pinnen vrij. Twee van die pinnen kunnen we gebruiken om te bepalen welke EN-lijn mag reageren op het hoog- en terug laag worden van de Latch.
Als we bv. QE hoog maken en QF laag, blijft EN1 geblokkeerd en zal enkel EN2 reageren. En andersom, uiteraard.

Wie nog twee I/O-lijnen op overschot heeft, kan de beid EN-pinnen afzonderlijk aansturen.
Dat heeft het voordeel, dat het LCD in 8-bits mode gestuurd kan worden.Met 2 stuurlijnen.

LCD-interface2.png Wat gedaan, als de μC maar 2 pinnen beschikbaar heeft om een LCD-module aan te sturen? Wel, met twee draden lukt het ook, maar de interface wordt er niet eenvoudiger op, zoals hiernaast te zien is.
De E-lijn, die bij het versturen van een karakter of commando enkel hoog wordt nadat de 8 data-bits verzonden zijn, kunnen we door de interface zelf laten sturen.
Dat gaat zo: in rust is CLK laag. Daardoor wordt T1 in geleiding gestuurd, die op zijn beurt C4 zal opladen. N1 inverteert die toestand, en maakt de Latch-pin (RCK) van het schuifregister laag. Tijdens het inklokken van de data zal T1 bij elk bit even sperren, maar die periode is zó kort, dat R7 niet de kans krijgt om C4 te ontladen.
Nadat de 8 data-bits ingeklokt zijn, houden we ―zoals bij de 3-draads interface― de data-lijn hoog bij het versturen van een karakter en laag als het een commando betreft.

Het belangrijkste verschil is echter, dat we de CLK-lijn hoog houden. Nu krijgt R7 wél de kans, C4 te ontladen. Het gevolg is, dat de uitgang van N1 hoog wordt, hetgeen de Latch-pin van IC1 activeert.
Daarnaast wordt C3 opgeladen via R5, zodat na korte tijd ook N2 gaat omklappen, en zijn uitgang laag maakt. Van daar gaat het naar N3 en N4, die samen een monoflop vormen. Die monoflop zal uiteindelijk een korte positieve puls op de E-pin van de LCD-module zetten, waarmee de cyclus afgerond is.


LCDI1W-signalen.png Een plaatje maakt wellicht meer duidelijk dan woorden kunnen.

Naast een extra-IC betalen we nog een andere prijs voor het overbodig zijn van de derde stuurdraad: vermits de timing nu een belangrijke rol speelt, zijn we verplicht interrupts uit te schakelen als we met de LCD-module communiceren. Immers, als er een interrupt optreedt nadat we CLK hoog gemaakt hebben, kan het gebeuren dat R7 de tijd krijgt C4 te ontladen. Het gevolg is dan, dat de meest willekeurige data wordt aangeboden aan de LCD-module.


Hieronder zien we het tijdsverloop op de punten A, B en D, nadat CLK hoog gehouden wordt, en C4 de kans kreeg zich te ontladen. B activeert RCK door die een opgaande flank te geven, terwijl E geactiveerd wordt door de neergaande flank van D.

LCDI-scoopAB.jpg LCDI-scoopAD.jpgMet 1 stuurlijn.

LCD-interface1.png Heb je maar één pin vrij om een LCD-module te sturen? Geen nood, met de schakeling hiernaast lukt dat prima.

N1 en N2 vormen een monoflop, die getriggerd wordt door een hoog-naar-laag flank op de DATA-lijn, en die zowel de seriële klok als de Latch van IC1 activeert als de monoflop-tijd verlopen is. Willen we een '1' inklokken, dan maken we DATA kortstondig laag. Bij een '0' moeten we DATA laag houden tot de monoflop-tijd verstreken is.
Bij het gelijktijdig aansturen van RCK en SRCK loopt de toestand op de uitgangen steeds 1 bit achter t.o.v. de data in het schuifregister. We moeten dus, nadat het 8e bit in het schuifregister “geschoven” is, nog een extra klokpuls geven en vervolgens DATA laag maken als het om een commando gaat.

Ook N3 en N4 vormen enigzins een monoflop, die ditmaal de E-pin van de LCD-module voor zijn rekening neemt. Dat gaat zo:
Tijdens het inklokken van de bits wordt T1 telkens even in geleiding gestuurd. Die zal C3 ontladen, zodat de uitgang van N3 hoog wordt. Zodra alle bits ingeklokt zijn, blijft de uitgang van N1 laag, gaat T1 sperren, en krijgt C3 de kans zich op te laden via R3.
Eens dat gebeurt is, klapt N3 om, en geeft hij een kortstondige negatieve puls aan N4. De uitgang van die laatste maakt E even hoog, en daarmee is de taak volbracht.


Het spreekt voor zich, dat ook bij deze interface de timing een belangrijke factor is. Het volledig tijdsverloop kan gevolgd worden op onderstaand plaatje:

LCD-interface2.Grafiek1.png


De code, die het aansturen op zich neemt, is eenvoudiger dan verwacht:


#define COM       0
#define LCD_PORT  PORTB
#define LCD_DDR   DDRB
#define LCD_PIN   PB0
#define TXT       1

volatile unsigned char z;
#define smalldelay(x) z = x;\
                  while (z > 0)\
                      z--

// Voor een 14745600Hz-kristal
void char2LCD1(unsigned char karakterunsigned char RS)
{
    volatile unsigned char cntsreg;

    sreg = SREG;                                                // Status van het interrupt-register bewaren
    cli();                                                      // We willen niet onderbroken worden
    for (cnt = 0cnt < 8cnt++) {
        if ((karakter & 0x80) == 0x80) {                        // een '1'
            cbi(LCD_PORTLCD_PIN);                             // LCD_PIN kortstondig laag
            smalldelay(2);
            sbi(LCD_PORTLCD_PIN);                             // en dan weer hoog
            smalldelay(10);
        } else {                                                // een '0'
            cbi(LCD_PORTLCD_PIN);                             // LCD_PIN laag houden tot de uitgang van N2 terug hoog is
            smalldelay(10);
            sbi(LCD_PORTLCD_PIN);                             // en dan weer hoog
            smalldelay(2);
        }
        karakter = karakter << 1;                               // Bits een plaatsje naar rechts schuiven
    }
    if (RS == TXT) {                                            // Tekst, RS moet hoog
        cbi(LCD_PORTLCD_PIN);                                 // LCD_PIN kortstondig laag ...
        smalldelay(2);
        sbi(LCD_PORTLCD_PIN);                                 // ... en dan weer hoog, voor de E-puls geactiveerd wordt
        smalldelay(64);                                         // Wachten tot de E-puls is gegenereerd
    } else {                                                    // Instruktie, RS moet laag
        cbi(LCD_PORTLCD_PIN);                                 // LCD_PIN laag
        smalldelay(66);                                         // Wachten tot de E-puls is gegenereerd
        sbi(LCD_PORTLCD_PIN);                                 // en pas dan weer hoog
    }
    smalldelay(10);
    SREG = sreg;                                                // Status van het interrupt-register herstellen
}


Eéndraads-interface met een μC.

1W-LCD-interface.png Het grote nadeel van de bovenstaande versie is de timing. Die geeft weinig ruimte voor speling.

Als we het schuifregister en het timing-gedeelte vervangen door een μC als de ATtiny2313, zijn we (bijna) verlost van alle timing-problemen.
Er moet wel een bitje bij: een startbit. Dat is altijd '1', en het geeft de μC de mogelijkheid om na te rekenen wat hij kan verwachten. Hij meet de lengte van het startbit, deelt dat door twee, en gebruikt die maat om het verschil tussen een lange en een korte puls te bepalen.
Na het startbit volgen 8 databits, waarbij een korte puls een '0' representeert en een lange puls voor een '1' staat.
Als de zendende partij er zorg voor draagt om een lange puls vier maal zo lang te maken als een korte puls, kan er weinig misgaan - behalve dan wanneer een interrupt er voor zorgt dat een korte puls merkelijk langer duurt dan voorzien.

In zo'n situatie kan je twee kanten op:
Of je schakelt interrupts uit als je data naar de Eéndraads LCD-interface stuurt. Of je maakt alle pulsen langer, zodat de interrupt-vertraging geen nefaste invloed meer heeft.

Het gebruik van een μC als interface heeft een bijkomend voordeel: hij kan het initialiseren van de LCD-module geheel zelfstandig uitvoeren.

Tellen.

Naast de standaard-functie ―als LCD-interface― kan de ATtiny2313 ook als teller of als frequentiemeter fungeren. Dat kan in sommige situaties handig van pas komen, al is de frequentiemeting beperkt wat nauwkeurigheid en bereik betreft.


Een brokje broncode.

Meer dan het onderstaande is er niet nodig om een karakter naar de LCD-interface te sturen.
Hier is PB0 als uitgangspin gebruikt.


// De lengte van een korte puls in ÁS
#define PW      100
void char2lcd(unsigned char d)
{
    unsigned char           cnt;

    PORTB |= _BV(PB0);                  // De startpuls
    delay_us(PW * 4);                   // is altijd lang
    PORTB &= ~(_BV(PB0));
    for (cnt = 0cnt < 8cnt++) {
    delay_us(PW * 4);
        PORTB |= _BV(PB0);
        if ((d & 0x80) == 0) {          // Bit = 0?
            delay_us(PW);               // Dan korte puls
        } else {                        // Anders
            delay_us(PW * 4);           // Lange puls
        }
        PORTB &= ~(_BV(PB0));
        d *= 2;                         // Bits naar links opschuiven
    }
    delay_us(PW * 6);
}

Merk op, dat bit 7 als eerste wordt verstuurd.De print-layouts

De 3-draads uitvoering, de onderzijde en de bovenzijde van de 2-draads uitvoering.

3draadsLCD-interface.png 2draadsLCD-interfaceO.png 2draadsLCD-interfaceB.png


De onderzijde en de bovenzijde van de 1-draads uitvoering.

1draadsLCD-interfaceO.png 1draadsLCD-interfaceB.png


De 1-draads μC-versie.

1W-LCD-interfaceLayout.png (Vergroot)
Tot slot nog wat foto's van de opgebouwde printjes.

De 3-draads uitvoering.

LCD-interface3Print.png


De 2-draads uitvoering.

LCDI2W-bestukt.jpg


De 1-draads uitvoering.

LCDI1W-bestukt.jpg


De μC 1-draads uitvoering.

1W-LCD-interfacePrintB.jpg 1W-LCD-interfacePrintO.jpgVorige: Belastingen schakelen.   Omhoog: Sturingen.   Volgende: LichtDimmer.
Inhoudsopgave   Index

Pros Robaer - 2014